ALGEMENE VOORWAARDEN  MUBOMA 

Onafhankelijk deskundig  adviesbureau voor parket, laminaat, kurk, plankenvloeren, Pvc, en Marmoleum in stroken of zwevende uitvoering. 

 ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Onafhankelijk deskundig advies bureau Muboma R.A.Boom. Hierna te noemen Muboma: degene die de opdracht aanneemt en daarbij naar de onderhavige voorwaarden verwijst. 
 2. Opdrachtgever: degene(n) die aan Muboma opdracht heeft (hebben) gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
 3. Beroepsbeoefenaar: de persoon, in loondienst of anderszins werkzaam bij Muboma, die voor Muboma de opgedragen werkzaamheden uitvoert. 
 4. Beroepsorganisatie: de al dan niet wettelijk verplichte organisatie waarbij de beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn discipline is aangesloten. 
 5. Bescheiden: alle door Opdrachtgever of derden aan Muboma ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers. 

ARTIKEL  2 – TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen, overeenkomsten en/of dienstverleningen tussen Muboma en Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen, indien van de instemming van Muboma daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt. 
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Muboma werkzaam zijn. 
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen en zijn niet van toepassing. 

ARTIKEL 3 – OPDRACHTNEMER; OPZEGGING 

 1. Tegenover de Opdrachtgever geldt alleen Muboma als de contractuele wederpartij bij de overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt of worden gesloten. 
 2. In geval van een contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Muboma, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een bepaalde opdracht maar voor bepaalde duur is aangegaan, kunnen de partijen die contractuele relatie niet opzeggen. 
 3. Indien opdrachtgever tussentijds opzegt dienen de reeds gemaakte kosten, alsmede 10% van het honorarium van de factuur vergoed te worden.  

ARTIKEL 4 – OPDRACHT; INFORMATIEVERSCHAFFING DOOR OPDRACHTGEVER  

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Muboma aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Muboma die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als door Muboma gewenst en bovendien zo tijdig dat Muboma de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan Muboma die informatie en bescheiden te verstrekken, die Muboma nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten te kunnen naleven. 
 2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Muboma in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Muboma ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Muboma niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Muboma van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever Muboma van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis. 
 4. Indien Opdrachtgever, anders dan door toedoen van Muboma, tekortschiet in de naleving door Opdrachtgever van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Muboma extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Muboma te vergoeden. Indien sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee Muboma geen rekening kon houden bij de afgifte van haar offerte of bij verzending van haar opdrachtbevestiging, komen de extra kosten die daardoor ontstaan voor rekening van Opdrachtgever. 
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. 
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

 1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Muboma garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen. Aan (gedeeltelijke) niet-naleving door Muboma of een beroepsbeoefenaar van de voor hen/hem geldende regelgeving, inclusief beroepsregels, kan Opdrachtgever geen aanspraken ontlenen. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Muboma niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor Muboma werkzame persoon of personen, met het oog op wie de Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon of personen. Wel zal Muboma, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houden met de wensen van Opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een opdracht te betrekken persoon of personen. 
 3. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan een derde niet dan nadat daarover tussen Opdrachtgever en Muboma overeenstemming is bereikt. 
 4. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden zal Muboma meerwerk niet uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt. 
 5. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, dan zal Muboma daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Muboma is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde richtlijnen. 

ARTIKEL 6 – TERMIJNEN 

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij of een derde voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld. 
 2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht ontwijfelbaar onmogelijk is, zal Muboma slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken, indien, nadat aan Muboma na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld, na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden om aan Muboma toe te rekenen omstandigheden nog niet voltooid is. 

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING 

 1. Muboma is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Behoudens voor zover wet- en regelgeving het verbieden, geldt de in de eerste volzin vermelde geheimhoudingsplicht niet voor zover het betreft: de verzekeraar(s) en juridisch adviseurs mits geheimhouding is gewaarborgd. 
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet in het geval Muboma of een beroepsbeoefenaar voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, dan wel in een procedure inzake de oplegging van bestuursrechtelijke sancties, waarbij deze stukken naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn. 
 3. Muboma is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten voor statistische of vergelijkende doeleinden aan te wenden, dan wel geanonimiseerd aan derden te verstrekken ten behoeve van statistische of vergelijkende doeleinden, mits er voor wordt zorg gedragen dat de individuele Opdrachtgever niet te herleiden is uit hetgeen openbaar wordt gemaakt. 
 4. Muboma zal de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die zij bij de uitvoering van een opdracht betrekt. 
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van mededelingen, correspondentie, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Muboma openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeit, dan wel geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Muboma, dan wel indien op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust. 

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE  EIGENDOM 

 1. Het uitvoeren van de opdracht door Muboma omvat nimmer enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Muboma berusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht behoren uitsluitend toe aan Muboma. 
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Muboma zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Muboma gebruiksrechten heeft verworven – waaronder mede zijn begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Muboma, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het tweede lid bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Muboma. Opdrachtgever zal in dit geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Muboma tegen acties van derden wegens (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendom. 

ARTIKEL 9 HONORARIUM 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het  ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij Muboma gangbare tarief. De verschuldigdheid van honorarium is niet hiervan afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt. 
 2. Muboma heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een contract, offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. 
 3. Indien na de tot standkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Muboma gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Muboma hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 4. Hetgeen aan Muboma verschuldigd is – honorarium, kosten, declaraties van ingeschakelde derden e.d. – wordt naar keuze van Muboma per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Muboma hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

ARTIKEL 10-BETALING 

 1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Muboma verschuldigd is, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Muboma aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen zestien dagen na de factuurdatum. 
 2. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Muboma dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien is Muboma bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen. Indien Muboma als gevolg van voormelde opschorting extra kosten moet maken om op een later tijdstip de opdracht alsnog uit te voeren, komen die extra kosten voor rekening van Opdrachtgever. 
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Muboma daartoe aanleiding geeft, is Muboma gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Muboma te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Muboma gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Muboma uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 
 5. Betaling strekt zich in de eerste plaats ter afdoening van kosten, daarna rente en daarna pas van de hoofdsom. 

ARTIKEL 11 – RECLAMES 

 1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen zestien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, schriftelijk aan Muboma te worden kenbaar gemaakt. 
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Muboma aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Muboma de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE 

 1. Muboma is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Muboma uit hoofde van die verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Muboma beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Muboma is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, beroepsschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Muboma. 
 2. Muboma is niet gehouden schade te vergoeden:
  a. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan Muboma zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Muboma bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat Muboma bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  b.
  die het gevolg is van Opdrachtgever of een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie of bescheiden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Muboma  zonder meer duidelijk had kunnen zijn en Muboma nagelaten heeft Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  c.
  die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Muboma en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
  d.
  die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mail berichten, het onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
  e.
  die niet schriftelijk is gemeld binnen zestien dagen nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen drie maanden nadat de het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
 3. Op het in de leden 1 en 2 bepaalde kan Muboma zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen, indien Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor Muboma rechtens aansprakelijk is. 
 4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen de beroepsbeoefenaars, de door deze beroepsbeoefenaars in verband met hun activiteiten voor Muboma aangehouden rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering van door Opdrachtgever aan Muboma verstrekte opdrachten zijn betrokken. 
 5. Muboma is pas aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming tot maximum, zoals beschreven onder Artikel 12 – lid 1, indien ondanks een schriftelijke ingebrekestelling (met daarin een redelijke termijn voor nakoming) Muboma toerekenbaar tekortschiet.  

ARTIKEL 13 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ; OVERNAME PERSONEEL 

 1. Indien Muboma op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever draagt zorg voor van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Muboma noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. 
 2. Opdrachtgever zal geen beroepsbeoefenaren aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever dan wel bij aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de periode dat Muboma bij Opdrachtgever of bij aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen werkzaam is en gedurende twaalf maanden daarna. 

ARTIKEL 14 – VRIJWARING 

 1. Opdrachtgever is gehouden Muboma schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Muboma ten behoeve van Opdrachtgever. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen. 
 2. In het geval de derde een beroepsbeoefenaar, de door deze beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor Muboma aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Muboma verstrekte opdracht betrokken hulppersoon tot vergoeding van schade aanspreekt en die aanspraken betrekking hebben op werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, vrijwaart Opdrachtgever ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart  Muboma voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Muboma geen, onvoldoende of onvolledige informatie en/of bescheiden heeft verstrekt. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Muboma en de beroepsbeoefenaren voor aanspraken van derden (medewerkers van Muboma en door Muboma ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van een opdracht schade lijden welke een gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 
 5. Opdrachtgever vrijwaart Muboma en de beroepsbeoefenaren tegen door bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht aan Muboma en/of de beroepsbeoefenaren opgelegde sancties ter zake van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. 

ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN 

 1. Een beroepsbeoefenaar is – tenzij anders vermeld – geen derde als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 2. In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte of opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden die in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen bepalingen. 
 3. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met Muboma is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 4. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Muboma worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, een en ander met uitsluiting van de eventueel door de beroepsorganisaties waarbij de beroepsbeoefenaars zijn aangesloten ingestelde geschilleninstanties. 
 5. Het in de leden 3 en 4 bepaalde geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van Opdrachtgever met een beroepsbeoefenaar, een door de beroepsbeoefenaar in verband met de activiteiten voor Muboma aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Muboma verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.