PRIVACY STATEMENT MUBOMA 

INLEIDING 

Muboma neemt Uw privacy zeer serieus en zal informatie over U (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij U uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt U in dit privacy Statement lezen over Uw rechten met betrekking tot onze verwerking van Uw persoonsgegevens. Wij raden U aan dit privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt U altijd contact opnemen met info@muboma.nl. 

Wie is Muboma? 

Muboma, gevestigd aan de Van Riebeeckweg 19, 1222 EG te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73540870. 

Muboma is ten aanzien van de verwerking van Uw persoonsgegevens door Muboma de verwerkingsverantwoordelijke. 

Persoonsgegevens welke Muboma verwerkt: 

  • Voornaam en achternaam 
  • Adres 
  • Telefoonnummer dag/avond 
  • E-mail adres 
  • Bankgegevens 

Doel: 

  • Het onafhankelijk inspecteren  parket-, kurk-, laminaat-, pvc- en planken vloeren. 
  • Het uitbrengen van een onafhankelijke rapportage inclusief een advies ter oplossing van Uw klacht. 
  • Bemiddeling tussen partijen. 
  • Indien gewenst, het uitbrengen van een bindend advies. 
  • Ondersteuning van consument of detaillist bij aankoop en het leggen van een vloer. 

Rapportages 

Opgemaakte rapportages worden alleen verstuurd naar de opdrachtgever. 

Hoe verkrijgen wij Uw persoonsgegevens? 

Muboma heeft gegevens over U in bezit, omdat U die gegevens aan ons verstrekt heeft ten behoeve van de opdracht, die Muboma voor U uitvoert. 

Wat zijn Uw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt U over een aantal rechten met betrekking tot Uw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 

U kunt Uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als U de persoonsgegevens wilt inzien welke bij Muboma zijn vastgelegd, kunt U een verzoek tot inzage doen. Betreffende gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. 

Wijzigen 

Als U veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens welke U heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt U een verzoek hiertoe doen bij Muboma. U kunt verzoeken dat Muboma Uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 

U heeft daarnaast het recht om Muboma te verzoeken de verwerking van Uw persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Muboma of een derde plaatsvindt, heeft U het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

U heeft het recht Uw persoonsgegevens van Muboma te verkrijgen. Muboma zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare en beveiligde digitale systemen te openen valt.  

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking Uw toestemming heeft, heeft U het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, doch betekent wel dat wij betreffende gegevens niet meer mogen verwerken. Het gevolg kan zijn dat Muboma daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Muboma 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@muboma.nl. Muboma zal Uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Muboma een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Muboma Uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen. 

Ontvangen van de persoonsgegevens 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

. Verwerkers 

Het kan zijn dat Muboma verplicht is Uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

 Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren U daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kunt U terecht met klachten en vragen? 

Mocht U nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Muboma Uw gegevens gebruikt, dan kunt U een e-mail sturen naar info@muboma.nl. Ook als U een klacht heeft over de manier waarop Muboma Uw gegevens verwerkt kunt U een e-mail sturen naar info@muboma.nl Daarnaast kunt U ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.